PAM cambrils

1
Posar les persones al centre del debat polític, el nostre compromís

Posar les persones al centre del debat polític, el nostre compromís

Coincidint amb el debat al Parlament sobre la Pobresa, que ha impulsat entre altres grups el del PSC, finalitza la setmana dedicada a les dones. Les dades que han corregut aquesta setmana pels nostres comptes i les proclames posen de manifest com la crisi econòmica ha aguditzat la situació de les dones, femenitzant la pobresa.

Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones a Cambrils

Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones a Cambrils

Conseqüències de les reformes laborals sexistes del PP com l’increment de la bretxa salarial, que en sectors com el tèxtil arriba a ser del 65%, l’augment de la precarietat i el treball en negre (el 72,9% dels treballs parcials són desenvolupats per dones, el manteniment de la segregació horitzontal (divisió del treball per sectors en funció del gènere) i horitzontal (sostre de vidre), coincideixen amb el temps amb la desprotecció de la dona i el desmantellament tant de l’Estat del Benestar com de les polítiques de gènere.

Els recursos destinats a la prevenció de la violència masclista han baixat un 77% respecte el 2009, el sistema de salut va deixar de ser universal l’any 2012, l’educació 0-3 anys ha perdut un 25% del seu pressupost. Per aquestes coses, no hi ha diners!, diuen els qui anteposen l’economia al benestar de les persones.

Una dada més: en els últims set anys s’ha triplicat a l’Estat la taxa d’atur femení; el 77% de les dones desocupades no reben en aquests moments cap mena de prestació. És obvi que aquestes desigualtats passen factura. I seguim sense resposta, davant d’ un Estat i també un govern de la Generalitat sords i abanderats de les tisores als drets socials.

Des de l’administració local, som nosaltres, qui reaccionem. Hem de seguir prestant els serveis i reforçar, sobretot, els Serveis Socials per tal de superar les dificultats socials i econòmiques. En això estem, els i les socialistes.

A Cambrils , on el PSC hem pactat amb Convergència i ERC, fixant-nos només en les necessitats de la ciutat i dels nostres conciutadans, el pla d’Acció Municipal (PAM) posa al centre de l’acció política a les persones. Sense elles és impossible construir un projecte de futur i una comunitat amb capacitat de prosperar. Una ciutat d’oportunitats és i serà justa i equilibrada. Per arribar-hi, potenciant l’economia social i l’educació, fa falta un govern estable, amb un projecte clar i transparent i alhora, engrescador.

El que segueix són algunes de les accions i polítiques destinades a millorar la situació de les dones i per extensió de les persones, recollides al PAM. No és casual que enguany el programa commemoratiu del Dia de les Dones, tingui com a eix les dones i la salut; del seu estat en depèn també el de la nostra ciutat.

 

POLÍTIQUES D’IGUALTAT I DRETS CIVILS

 • Implementarem la igualtat de gènere com a concepte transversal en totes les polítiques públiques del municipi.
 • Garantirem i desenvoluparem la igualtat de gènere en l’àmbit laboral a través del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes de l’Ajuntament de Cambrils.
 • Elaborarem i implementarem el II Pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes garantint i desenvolupant l’equitat de gènere al municipi.
 • Combatrem la violència de gènere, potenciar el Servei municipal d’Informació i Atenció a les Dones, sensibilitzar per a la igualtat de gènere promovent actituds igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i fomentar la coeducació des de la infantesa a través del Servei de Coeducació i Salut Escolar.
 • Potenciarem el Consell de Dones promovent la seva participació en les polítiques municipals.
 • Garantirem i desenvolupar els drets de lesbianes, gais, bisexuals i transgènere i intersexuals (LGBTI) per assegurar que en l’àmbit municipal es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
 • Redactarem i implementarem el II Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Cambrils conjuntament amb tots els agents socials del municipi.
 • Potenciarem la xarxa de treball en grup per a millorar la participació i el diàleg social en el disseny, implementació, seguiment i avaluació del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Cambrils.
 • Implantarem l’eina informàtica per a centralitzar i recollir les dades socials de Cambrils.
 • Crearem un cercador a la web municipal de serveis i recursos socials adreçats a la ciutadania.
 • Impulsarem mesures per a incrementar l’oferta de lloguer social a Cambrils.
 • Implantarem estratègies per reduir el malbaratament d’aliments i fer-los arribar a la població en situació d’exclusió social.
 • Donarem suport a les iniciatives de les entitats socials.

 

El document sencer s’estructura en cinc eixos. Hem extret el de polítiques de Gènere de l’eix Cambrils, ciutat oberta la convivència i la participació, si bé en la resta d’eixos hi ha un munt de compromisos més per millorar la qualitat de vida de les dones i per extensió de tots i totes els que configurem aquesta societat nostra plural. Aquests són alguns exemples:

 • Afavorirem la implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre els afers públic apoderar-la per a la dinamització comunitària. (Participació ciutadana)
 • Crearem un Banc del Temps per a col·lectius vulnerables per a que puguin apoderar-se i ser una eina de sociabilització. (Immigració i desenvolupament comunitari)
 • Potenciarem i desenvoluparem el projecte Cambrils municipi cardioprotegits (dotar a la població de recursos per minimitzar el temps de resposta en cas d’aturada cardíaca i reduir el nombre de morts sobtades) (Salut)
 • Potenciarem el servei de coeducació i salut Escolar, procés d’educació amb l’objectiu de poder tenir una vida sana i participar de la salut col·lectiva. (Transparència i noves tecnologies)
 • Desplegarem els criteris de la xarxa espanyola de Ciutats Saludables i desenvoluparem una experiència pilot al barri de la Parellada. (Esports)
 • Facilitarem l’accés a l’habitatge a persones i famílies amb situació de vulnerabilitat social i/o emergència social. (Polítiques Socials)
 • Enfortirem les prestacions de suport a la infància i a les famílies d’acord a la conjectura econòmica actual. (Polítiques Socials)
 • Millorarem la qualitat del paisatge urbà en carrers i espais de la ciutat (Medi Ambient)
 • Impulsarem accions que minimitzin la contaminació acústica a Cambrils. (Medi Ambient)
 • Promourem la rehabilitació i la renovació urbana amb possibles subvencions per a aquells propietaris i comunitats de propietaris que sotmetin als seus edificis a les ITE (inspeccions tècniques) i que millorin i adeqüin els seus habitatges i instal·lacions comunes a la normativa vigent especialment pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques. (Urbanisme)
 • Col·laborarem en la redacció el Pla Local d’Habitatge on s’aconsegueixi obtenir un cens real dels habitatges ocupats i els no ocupats facilitant la destinació d’aquests últims a lloguer social. (Urbanisme)
 • Col·laborarem en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. De la mateixa manera, crearem els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació. (Polítiques Actives d’Ocupació)
 • Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil en el mercat laboral : joves, dones, majors de 45 anys. (Polítiques Actives d’Ocupació)
 • Promourem el desenvolupament d’un model integral de comerç i restauració integrat en la trama urbana que doni resposta a la població de Cambrils. (Promoció Econòmica)
 • Promourem l’arrelament en el municipi de projectes empresarials liderats per joves, especialment pels ninis, per aturats de llarga durada i per dones que vulguin reincorporar-se al món laboral treballant- hi directament. (Promoció Econòmica)

Ana López © 2015.

loading