Programa Municipal

#ANEM PER FEINA

El proper 26 de maig ens espera una cita electoral on tots els veïns i veïnes de Cambrils tindrem l’oportunitat de canviar allò que veiem que és millorable del nostre entorn. El projecte socialista està basat en la inclusió, la igualtat i en la cohesió social a través del desenvolupament econòmic i de la transformació urbana. Treballem per una ciutat al servei de les persones, una ciutat per a tothom, i on totes les sensibilitats quedin recollides i s’hi sentin còmodes.

Vull obtenir l’alcaldia per liderar Cambrils i prendre les millors decisions per fer créixer la nostra ciutat: en qualitat, en ocupació estable, en sostenibilitat i en inclusió. Tenim les millors persones i els coneixements per construir els camins de present i de futur. Marcar el rumb, obrir-nos al territori, i tenir un paper clau. Que comptin amb nosaltres per tenir més presència. I per això m’agradaria gestionar les oportunitats que tenim com a ciutat pròspera i treballar pel conjunt de la població.

Disposo d’un bon equip, de persones compromeses amb diverses sensibilitats perquè la nostra ciutat és plural i rica. Us ofereixo experiència, compromís, esforç i actitud per definir ara el Cambrils del futur i gestionar la transformació que necessitem.

Junts podem fer-ho si em feu confiança!

#AnemPerFeina

Ana López Vázquez


El próximo 26 de mayo nos espera una cita electoral donde todos los vecinos y vecinas de Cambrils tendremos la oportunidad de cambiar aquello que vemos mejorable en nuestro entorno. El proyecto socialista está basado en la inclusión, la igualdad y en la cohesión social a través del desarrollo económico y la transformación urbana. Trabajamos para una ciudad al servicio de las personas, una ciudad para todas y todos, donde queden recogidas todas las sensibilidades y se sientan cómodas.

Quiero obtener la alcaldía para liderar Cambrils y tomar las mejores decisiones para hacer crecer nuestra ciudad: en calidad, en ocupación estable, en sostenibilidad y en inclusión. Tenemos las mejores personas y los conocimientos para construir los caminos de presente y de futuro.

Marcar el rumbo, abrirnos al territorio, y tener un papel clave. Que cuenten con nosotros para tener más presencia. Por eso, me gustaría gestionar las oportunidades que tenemos como ciudad próspera y trabajar para el conjunto de la población.

Dispongo de un buen equipo, de personas comprometidas con diversas sensibilidades porque nuestra ciudad es plural y rica. Os ofrezco experiencia, compromiso, esfuerzo y actitud para definir ahora el Cambrils del futuro y gestionar la transformación que necesitamos.

Juntos podemos hacerlo si me hacéis confianza!

#AnemPerFeina

Ana López Vázquez


DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

Volem una ciutat on l’atenció a les persones sigui una prioritat; amb el manteniment dels serveis i on cap família ni cap persona es quedi sense habitatge ni sense cobrir les seves necessitats bàsiques.

 

/ EN HABITATGE

 1. Posar en marxa l’Oficina Local de l’Habitatge perquè tothom tingui capacitat d’accedir a un habitatge en condicions dignes.
 2. Promoure la rehabilitació d’habitatges per posar-los a la borsa de lloguer social.
 3. Millorar les mesures de protecció pels propietaris/es de pisos de lloguer social.
 4. Informar i assessorar a les famílies com reduir les despeses de gas, aigua i llum.
 5. Consolidar els protocols i ajuts a les famílies en risc d’exclusió residencial.
 6. Crear un registre de pisos okupats i aplicar el protocol desenvolupat.

 

/EN BENESTAR SOCIAL

 1. Millorar els serveis d’ajut a domicili per ampliar-ne la cobertura.
 2. Mantenir i augmentar la cartera de serveis socials de l’Ajuntament d’ajut a les persones i seguir ampliant la tarifació social.
 3. Augmentar els ajuts a la gent gran en despeses bàsiques de la llar.
 4. Ampliar els ajuts d’urgència social i contra la pobresa energètica.
 5. Millorar el Servei de Teleassistència.
 6. Eixamplar el Servei de tardes al Casal.
 7. Sostenir la Xarxa de distribució d’aliments i productes de primera necessitat amb Càritas i Creu Roja.
 8. Continuar col·laborant amb les entitats de voluntariat social.
 9. Millorar el servei de transport adaptat.
 10. Dotar de servei tot l’any, l’espai municipal el Gripau Blau: curs escolar, mes d’agost i colònies d’estiu.

 

/EN EDUCACIÓ

 1. Aplicar el Pla Educatiu d’Entorn.
 2. Potenciar l’educació en VALORS, en particular de la IGUALTAT, la TOLERÀNCIA i la SALUT com elements que han d’acompanyar a l’infant al llarg de tota la vida.
 3. Dissenyar un Pla de xoc per a combatre el fracàs escolar, en especial rellevància als col·lectius minoritaris, entre d’altres, la comunitat gitana.
 4. Ajuts a l’adquisició de llibres al 100% de les famílies que compleixen els requisits.
 5. Vetllar per la implantació d’aules d’informàtica als centres educatius.
 6. Consolidar les beques menjador.

 

/EN IGUALTAT DE GÈNERE

 1. Continuar aplicant els plans transversals per la igualtat efectiva entre les dones i els homes.
 2. Disseny de campanyes de sensibilització per aconseguir una igualtat real entre dones i homes.
 3. Treballar de manera coordinada amb els agents implicats per aconseguir una societat sense violència masclista.
 4. Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques, estratègies, programes i accions que duem a terme des de l’Ajuntament.
 5. Incrementar les campanyes de coeducació amb el conjunt dels agents educatius per incentivar la igualtat efectiva entre les nenes i els nens.

 

/IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTHOM

 1. Incorporar les necessitats de les persones amb discapacitat a totes les polítiques, estratègies, programes i accions que duem a terme des de l’Ajuntament.
 2. Reconeixement i protecció als valors culturals del Poble Gitano.
 3. Fomentar polítiques d’inserció laboral i convivència pel Poble Gitano.
 4. Apostar per una major visibilitat i reconeixement del Poble Gitano i de la selva cultura.
 5. Facilitar suport a totes les minories ètniques que precisen protecció.
 6. Combatre amb fermesa els discursos racistes, xenòfobs i populistes a través d’accions que posin en evidència rumors i les fake news.

 

/IGUALTAT LGTBI

 1. Apostar per la visibilitat del col·lectiu LGTBI, en especial a les persones transsexuals.
 2. Dissenyar una campanya per evitar i denunciar situacions LGTBIfòbiques.
 3. Assegurar totes les festes populars els punts liles per uns espais d’oci no sexistes ni LGTBIfòbics.

 

/MILLORA DE BARRIS I ESPAIS PÚBLIC

 1. Intensificar les polítiques de convivència i inserció social en una acció integral encaminada a obtenir millores visibles.
 2. Continuar amb l’espai de diàleg interreligiós consensuat entre tots els agents de culte.
 3. Apostar per un urbanisme integrador i amb perspectiva de gènere que serveixi per millorar els carrers i els espais públics.
 4. Seguir treballant per millorar la seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere amb una efectiva coordinació entre tots els cossos de seguretat implicats.
 5. Continuar impulsant campanyes de civisme i convivència per prevenir un mal ús de l’espai públic i assolir una convivència positiva.
 6. Fomentar la protecció universal dels animals de companyia i alhora que protegim l’ús net i cívic de l’espai públic.

 

/CULTURA

 1. Estudiar una nova ubicació per l’escola de Música.
 2. Continuar recolzant la cultura tradicional.
 3. Ajudar a impulsar i visualitzar les noves tendències artístiques i creatives locals perquè tinguin un espai de trobada i d’expressió.
 4. Replantejar el projecte del Teatre Auditori per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals tot cercant els recursos per fer-lo possible.

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO

Desde el PSC proponemos generar ocupación de calidad para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital. Los distintos ejes a trabajar que nos facilitaran un buen desarrollo económico, ya sea como personas autóctonas, asalariadas, empresarias y emprendedoras. El principal motor económico de Cambrils es el turismo que representa el 49% de su PIB; y que proyecta una imagen de modernidad y apertura al resto de la sociedad.

 

/ TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

 1. Trabajar con complicidades y de la mano del sector para consolidar los mercados internacionales y nacionales que nos son propios.
 2. Reforzar con el sector la consolidación y la mejora del posicionamiento turístico en el ámbito familiar, en el gastronómico y en el de sol y playa.
 3. Potenciar el turismo deportivo, mejorando las instalaciones y su ordenamiento construyendo un nuevo pabellón.
 4. Incorporar el uso de camping en el término municipal de Cambrils para ser una ciudad más competitiva y disponer de mejores instalaciones.
 5. Continuar con colaboraciones público-privadas con promoción y prospección de mercados.
 6. Mantener las alianzas turísticas para ser una ciudad más atractiva y complementar nuestras ofertas.
 7. Potenciar las actividades náuticas como elemento turístico y como motor de creación de la industria marítima.
 8. Reclamar que la recaudación de la tasa turística se quede íntegramente en Cambrils para poder gestionarla desde la proximidad.

 

/COMERCIO LOCAL Y GASTRONOMíA

 1. Seguir trabajando de la mano del sector privado (sector primario, restauración y servicios) para ampliar y reforzar el posicionamiento gastronómico de Cambrils.
 2. Aplicar paulatinamente las acciones acordadas en las mesas de trabajo del estudio de la realidad comercial.
 3. Apostar por el comercio local y de proximidad como actividad que da vida y cohesiona la ciudad.
 4. Convertir los ejes comerciales en zonas de peatones de forma progresiva dando alternativas a la circulación de vehículos y a los aparcamientos.
 5. Continuar con el control de la venta ambulante ilegal, reivindicando una mayor implicación por parte de las fuerzas de seguridad y con una intervención integral.
 6. Incentivar a los comercios a que desplieguen sellos de calidad que pongan en valor el comercio de proximidad ante la globalización.
 7. Continuar trabajando en la formación y asesoramiento para incrementar la innovación y mejorar la competitividad.
 8. Impulsar más acciones dentro del catálogo de servicios del Cambils Emprende y sus líneas de ayudas.
 9. Revisar la normativa local de licencias de actividades para simplificarla, en la medida de lo posible.

 

/EN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA

 1. El urbanismo y la obra pública tienen que servir para cohesionar y vertebrar los barrios.
 2. Dignificar y revitalizar los espacios, crear nuevas centralidades; y cohesionar a nivel mental y urbanístico nuestra ciudad.
 3. Exigir el desmantelamiento de la vía del tren y la eliminación de los taludes y obstáculos.
 4. Planificar de forma consensuada una avenida Diputació amplia, como una extensión del puerto de Cambrils con un paseo agradable donde establecer nuevos comercios.
 5. Abrir el Eixample Vila al mar –paseo Vidal y Barraquer– a través de la avenida Horta de Santa María.
 6. Proyectar la ampliación del paseo Albert –tramo de la escuela de música–
 7. Remodelar íntegramente el Mercado Municipal.
 8. Consensuar las modificaciones del POUM necesarias para atraer inversiones hacia el municipio: comerciales, turísticas, logísticas, industriales, de ocio y de vivienda social.
 9. Mediar para la resolución de la situación de la plaza del Pòsit.
 10. Replantear el proyecto de Rambla Jaume I y llevar a cabo la obra.
 11. Impulsar la construcción de un aparcamiento subterráneo en la actual estación de autobuses con un parque infantil en su superficie.
 12. Redactar proyectos de mejora integral de los barrios.

 

/OCUPACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO

 1. Encargar un estudio urbanístico para la consolidación y expansión del Polígono Belianes.
 2. Iniciar el despliegue del nuevo polígono Vilagrassa, al lado de la depuradora.
 3. Mantener y ampliar el asesoramiento a través del catálogo de servicios del Cambrils Emprende a las personas emprendedoras y empresarias.
 4. Mejorar y ampliar los planes de ocupación con la coordinación de la Generalitat de Catalunya.
 5. Continuar con los planes de ocupación municipales e implantar la figura de agentes cívicos.
 6. Ampliar y mejorar los planes de formación para la reinserción laboral para todas las edades y situaciones.
 7. Desplegar nuevos planes de formación y mejora de la capacitación profesional.
 8. Fomentar propuestas económicas a través de una economía cooperativa, social y solidaria.

 

DESENVOLUPAMENT EFICAÇ,SOSTENIBLE I EFICIENT

Volem que Cambrils sigui una ciutat sostenible i acollidora. Hem de ser capaços com a Ajuntament de promoure polítiques de personal que fomentin una millor coordinació i treball en equip que reverteixi en l’atenció i en els serveis de cara a la nostra ciutadania.

 

 1. Desplegar els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda mundial 2030.
 2. Aplicar el pla d’acció per a l’energia sostenible a totes les instal·lacions municipals.
 3. Obtenir biomassa a partir de la poda de jardineria i utilització de la mateixa en equipaments municipals.
 4. Millorar la recollida selectiva al 60%, com a mínim, a través de campanyes de sensibilització envers l’estalvi i l’eficiència energètica.
 5. Evitar el malbaratament alimentari a tots els punts de la cadena.
 6. Realitzar campanyes de conscienciació a la ciutadania i al sector serveis sobre el malbaratament alimentari.
 7. Treballar per l’eliminació dels plàstics que contaminen el medi ambient.
 1. Produir energia pròpia a la ciutat, de forma col·lectiva entre la ciutadania, amb projectes col·laboratius impulsats per l’Ajuntament.
 2. Seguir introduint clàusules ambientals als contractes d’obres i serveis que millorin la puntuació de les empreses que les compleixin.
 3. Renovar la flota municipal amb vehicles elèctrics.
 4. Reduir la producció i l’ús de residus i bonificar la construcció sostenible.
 5. Reduir la despesa pública dedicada a la gestió dels serveis públics, incrementant-ne l’eficàcia i la qualitat.
 6. Incrementar els punts de recàrrega elèctrica de vehicles.
 7. Afavorir la sostenibilitat, la seguretat i l’eficiència de les infraestructures així com el sistema de transport.
 8. Substituir progressivament les llumeneres dels carrers per tecnologia LED, més eficient i amb menys despesa energètica.
 9. Implementar a punts estratègics arnes d’abelles per ajudar a fomentar la pol·linització.
 10. Tenir cura del nostre medi ambient, fent de cambrils una població mes ecològica i que així sigui més atractiva.
 • Candidatura eleccions municipals Cambrils

Ana López © 2019. | Avís legal | Política de privacitat | Política de Cookies

loading